Občanské právo

sepisování smluv o převodech nemovitostí - zejména kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o zřízení služebností (stezky a cesty, inženýrské sítě, užívací právo), zástavní smlouvy
řešení problematiky spoluvlastnických vztahů - zejména zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
řešení problematiky bytového práva - příprava nájemních a podnájemních smluv, příprava výpovědí z nájmu bytu, vymáhání nájemného, sepis žalob na neplatnost výpovědi z nájmu bytu a žalob na vyklizení bytu
příprava nájemních a podnájemních smluv na nebytové prostory, příprava výpovědí z nájmu nebytového prostoru, vymáhání nájemného, příprava žalob na vyklizení nebytových prostor
vymáhání peněžitých pohledávek - příprava uznání dluhu, dohod o splátkách, postoupení pohledávek, předžalobní upomínky, sepis žalob či návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu, příprava exekučních návrhů, příprava dohod o narovnání
vymáhání bezdůvodného obohacení
vymáhání náhrady škody a nemajetkové újmy
zastupování klientů v soudním řízení - příprava odvolání, dovolání a ústavních stížností
sepisování ostatních listin a smluv občanskoprávního charakteru
příprava právních stanovisek ke sporným otázkám
zastupování v dědickém řízení, sepis závětí a jiných pořízení pro případ smrti
řešení problematiky právních poměrů společenství vlastníků bytových jednotek, příprava stanov, vymáhání povinností od vlastníků bytových jednotek, zastupování vlastníků jednotek